1635 21/9 Östra häradsrätt (GHA)

Kom för Retta Boo Johanßon i hultz Sochn i Södra widbo, och talade
till her Jönß i Korßberga och her Bengt i Näßbÿ om nogot arff
efter Håckon Gudmundßon i Siöaßås, då beuisteß at efter ho-
nom woro 4 grenar, och dhe 3. hade bÿtt arfuet och wthelöcht Boo
Johanßon på hanß hustrus wegnar, derföre bleff affdömdt att her
Jönß på sin quota skulle legga ifrån sigh arffuet, och belöper på huar
green i gammal klader, 6. Dr. Jtem sölffuer 16 Lodh och 1 lispund kåper,
Jtem bleffuo dhe sålunda förlichte, at på dhenne grenen gåffuo dhe
ifrån sigh 12 Lodh sölfuer, och må Boo Johanßon söcka dhe andre gre-
naran som licka arfftagnadher etc.


Källa: Göta Hovrätt - Advokatfiskalen Jönköpings län EVIIAAAC:30 (1631-1650) Bild 930 (AID: v190307.b930, NAD: SE/GHA/90102, SE/VALA/0382503)) Öppna:

Tillbaka