1637-11-09 Uppvidinge häradsrätt

Sammadagh kom för Rätten welförståndigh Peder Pederson
Spaak fulmechtigh på sin Suärmoders wegna, Märit Johans-
dotter i Transiö och Jngebors i Krijsebo, och Beskederligh Nämbde-
man Jon Gammalson i Eke fulmechtigh på Jon Månsons wäg-
na i Gummatorp och gaff tilkänna at Jon Månson hafuer
medh frij willia vpdragit Boldöö i Bÿrdh inlösas igen till
hederlige och wällärdh her Johan Johanson kÿrkioherde i däde-
siö, aldenstundh Jon Månson i Gummatorp utj hemesiö Sockn
ähr Utärtes kommen till Be:de Boldöö uthan Lagafångh å tinge,
huarföre haffuer han medh sin hustrus Rådh och samptÿckio igen,
vpburit till fulla nöÿo både för jordenns wärdöra och all
nödigh påkostnat 40 d:r Sölfuer Mÿnt, 1 oxe, 1 koo 2 [..] d:r
Therföre affhända och tilegnar wällärde her Johan och hans
hustru Karin Pedersdotter bägges theras arffuingar till
Euerdeligh ägho att nÿtia bruka. etc. Ähre för tÿ mehr be-
melte her Johan Johanson kommen till sin Rätta bÿrdiord
Boldöö som han Tilförene effter sine salige föräldrar med
arff dhe och aff Tuänne sine söstrars Märit Johansdotter i
Transiö och Ingebor Johansdotter i kryseboda för sitt arff
nu Lößören fult wederlagh igen bekom moth be:te sÿstrar
som ther oppå tu gifua Beseglade och vnderskrifna affhand-
lingzBreef utwijsa Bägge Daterade 618 then 7 Juli,
Actum Transiö at så ähr å tinge skedt ther ähr thesse 12
faste åth och fulkommelig wittne.


Källa: Uppvidinge häradsrätt AIa:3 (1635-1669) Bild 58 / sid 44 (AID: v46897.b58.s44, NAD: SE/VALA/01597) Öppna:

Tillbaka