1623 5-6/11 Uppvidinge häradsrätt (GHA)

[20 r:]
Samma dagh kom för rätta Edle wälb. Oluff
Stråles tienare Per Erichßon, och her i rätten hem-
böd wällärd man her Nils i Dädesiö, och her
Joen i Möresiö, huar trettijo daler, är _ 60 daler
tilhopa för dädesiö gårdh, huilka pen[n]ingar h. Nils
[20 v:]
icke wedertagha wille; protesterandes att de aldrigh
haffua giordtt fulkomlighitt kiöp medh honom om
gården, vthan bekenner, att der wälbte Oluff
Stråle will giffua them fÿra hundrade daler
för gården skall han wara honom gerna
uplåtin.


Källa: Göta Hovrätt - Advokatfiskalen Kronobergs län EVIIAAAD:4 (1614-1623) Bild 309 / sid 20 (AID: v49312.b309.s20, NAD: SE/GHA/90102, SE/VALA/0382503) Öppna:

Tillbaka