1625 9/5 Olof Stråles köp av Dädesjö

Copia L:B.

För alla goda män thetta breff hender foorkomma
bekiennes Niels Eskelson i hult wthij häradz höffdi[ngens]
stad sittiandes i opuidinge häradt på then Edla Wälb
Anders Grijps wägnar till stensnäß, och giör witterli-
gett, att åhrom Efter Christij födelse 1625 then 9
Maij, iagh laga ting hölt i förb:de häradt Wijdh Rätt[e]
tinghstadh Lenhöffda, öffueruarandes Arendator
der samma städes Ehrl. Wälförståndigh Knut Matzon
sampt nämden. Samma dagh kom för rätta Oluf
Jakoson i dädesiö Wåpnara, jtem hans broderson
Jakop Johanson Wåpnara, på sijne Egne wägnar,
jtem hustru Karind i dädesiö, på sijne Egne wägnar, be-
longande een siettingh hoon Effter sin son Nielß Jakop-
son lagligen Erfft hade; Jtem her Joen i Tolgh full-
mÿndigh på sijne barns wägnar, Anders Joenson
och Ingridh Jönsdotter, her Erick i bärgh på sin hus-
trus wägna Sahra Jönsdotter, H:r Päder i Ödetoffta på
sin hustrus wägna Kierstin Jonsdotter, Jtem här
Nielß i dädesiö på sin hustrus wägnar Märitt
Pädersdotter. denna alla föde bekinde sigh af
frij willia, och wälbetenkt modh sålt och wplåtitt
haffua, den Edla och wälbördige Oluff Stråhle till
Ekna som ähr deraß närskylde frände, wästra
                                                                 gården
[ny sida:]

J dädesiö bÿ och sochn, och dher föhre wpburitt Oluff Jakopson
för een sietingh pänningar 66 daler 21 ⅓ öhr, Jakob Johanson
för Een för een siettingh pänningar _ 50 daler hustru Karin
för Een Sietingh pänningar 50 daler H:r Joen i tolgh hans barn
och mågar för Een siettingh pänningar 50 daler, H:r Nielß
i dädesiö för Een siettingh pänningar _ 66 daler 21 ⅓ öhr,
huadh belangar H:r Joen i Mÿresiö som och i samma
gårdh äger Een siettingh, så haffuer han giordt ful-
kommeligit kiöp med offta Wälbte Oluff Stråhle och
wpburit för Een siettingh Reda pänningar 66 daler 21 ⅓ öhr,
men han Emot all skiehl, förnekar tingh skiötningen,
der före blifuer denna siettingen i denna tingsköt-
ninghen icke inmängt, men alla dem andra förde
trädde godhuilligt fram för Rätten, af hände dem och alla
dheras arfua, wästra gården i dädesiö, för födda och
ofödda, och til ägnade in wnder Wälbördigh Oluf Stråhle
hans hußfruu Edla Wälbna Marita stolpe, och bägges
deraß, liffzarfuingar till Ewerdeligh Laghfången Egendom
med huß, iordh, åker, Eng, skogh och fiskeuatten, och i
alla tillågor, i wåto och torro, nähr bÿ och fierran,
intett wndantagandes, af alt thet ther nu tiligger, och af
af ålder med Rätta tillegat haffuer, och haffuer förde gam-
la frälses gårdh, dädesiö warit wpbudin, och lagh stånden åhr
och iämlånga Efter lagom, Tÿ dömde iagh och Nämbden det-
ta kiöp fast och orÿggeligit till Ewerderliga tijder. Teßa tolf
såto i Rätta, och ähro fastoman, att detta kiöp lagligen å tinge
sluttitt ähr, Jöns i gransåß, håkan i Marhult, håkan i Kierreskruf,
Nilß iäppeson, Ebbe i Ekåß, Erick i Röckia, Nilß i Aker, Swän
i Båkaskruff, håkan i boaskogh, håkan i åhult, Sone i Linbör-
ke, Jon i hagaskruff, och till ÿttermera sanning stadfästelse,
wndertryker iagh föreskreffuen mitt signet borda uid häradz
insegell i Wax hängandes wed detta breff. etc
                            [sigill]                            [sigill]


Källa: Reduktionskontoret - Förbrutna gods akter FV:17, Akt nr 170, sid 240f

Tillbaka