c 1580 Frälse- och rusttjänstlängd

[Herr Peder Johannis (Orm)
i Tolg (odat)
Rött n:r 183]

Kong:e Maii:z troghne wndersåtthe och
gudz ordz tiänarhe i Tolgz Prästagäld
Jagh Päder Johannis, bekennis och witner medt
thenna min egte hand och signeth, ath Jagh
medt mina Sÿstrar, haffue arff, thesse Efte-
shriffna godz medt theras Ränthe
Efter mina salighe förälder, huilka godz
mina salighe föräldrer arff haffua mann
effter mann aff höden hööyck.

Gamlolÿcke en gård, liggijandes i Albo häred
Ränther:
Smör __________________ 6 lispund.
i Slätto socken i sama härid
en gård, benämdh Hösiö
Ränter:
Smör __________________ 2 lispund.
Wegåß en gård i Sönderbo häred
Ränter:
Smör __________________ 4 lispund.
Århult en gård i samma häred
Ränter:
Smör __________________ 4 lispund.
Dädißiö en gård i wpuidinghe h[äred]
Smör __________________ 4 lispund.

Summa___ 5.
Smör ____ 20 lispund

[på baksidan]
her p ij Tolgh

Källa: Frälse- och rusttjänstlängder -1632, Frälsemäns längder samt sammandrag, SE/RA/5113/2/B/28, Öppna:

Tillbaka