1634 16/4 Växjö rådhusrätt (GHA)

Sammadagh kom för retta ehrlig och man-
haftig Nils Nilßon och klagade öfuer
Sin faderbroder Vellerd her Gudmund
Birgerj, Som han hade tagitt opå hans
Vegner i hans öfuermaga åhr, arff
efter hans faderfader hederlig och
wellerd her Birge i Lindeberg, och
begärade att her Gudmund i Lindeberg
Ville framleggia en förseglat lengd
huru märkie och huad pertzeler
honom till arffz Var fallit, Såßom
och hans farfaders Testamentzbref,
Så hafuer her Gudmund framlagt
itt testamentz breff, som Synes half-
parten Vara borto, och dett som tilstä-
des är förmeles allenast, huru
månge huß han i Prästagården af
[ny sida:]
sidt egitt bekostadt hafuer, Såßom och
om någon af hans Söner kunna blif-
ua tienlige till Predikoembetett, att
then Samme måtte jnrymmas Präste-
gården och församblingen, huar och icke
att hans efterlåtne barn då måtte
komma till någon Vedergelning,
af den Samme Som bliffuo kiörkio-
herde i Lindeberg. Annatt breff
om Nils Nilßons arf eller tästamentz
breff, Seger han sig inthet hafua, Men
her Gudmund hafuer stäm hålles miß-
täncht att han hafuer stämplat tästa-
mentz brefuit, och hafuer bortrif-
uitt dett Som kunne Lenda honom sielff
till Nytto, och hans broderson för:de
Nils Nilßon som han Var målzman
[ny sida:]
före, till afsachnat och schada, och kom
ingen annor rettelße efter Sin far-
fader om sitt arf, bekomma af Sin
faderbroder. haffuer och för:de Nils
Nilßon frågat Sin farbroder till
huarest den Lengden är, som hans
farbroder Jon Birgeßon hade sendt
hem ifrån Riga, med något godz,
Sammaledes nekar hans broder her
Gudmundh, att hanns broder Jon Bir-
geßon hafuer ingen lengd på någott
godz hemsendt, Vtan allenast itt
breff, Som hans broder honom med Carll
Perßon i hösiömåla försendt hafuer,
huilkit Jnnehåller att han Vtsender
__20 daler Peninger, och Silfuer__36 lod,
förmeles och i Jon Birgeßons breff, att
Gudmundh gudmu[n]dßon Var honom Skyldig
[ny sida:]
SPannemåll__49 tunnor, heller och 110 1/3 daler
Silffuermint, och är her Gudmund ådt-
frågat, om han Samme Peni[n]g[e]r eller
SPannemåll af Gudmu[n]d gudmu[n]dßon bekom-
mitt hafuer, då Suarade han att
han icke till den Ringaste Pening
hafuer af honom bekommit, Vtan
Gudmund Säger Sig hafua att kräff-
af S. Jon Birgeßon__300 daler.
Hafuer och Måns i Kifueboda, Lendz-
manen öfuer Kalzuijckz geld, Vit-
nat och Suorit på Sin Salighetz eed
att han en gång Var i Lindeberg, och
då Viste Salig her Birge i Lindeberg,
Måns i Kiffuebo itt Lithet Skrin,
och dett Vplåste och Vttog en Suart lä-
derpungh och stötte ʋ Vtt på Skifuan ʋ Rxdalerna
[ny sida:]
och Som Måns i Kifuebo beretter
Skulle der kunna Vara Vthj Pun-
gen__200 Rxdaler, och en lithen tid
der effter blef S. her Birge i Lin-
deberg död, och kunne af den Penin-
ga Summa lithet eller alz inthett för-
tära, eller på itt annat sädt bort-
uenda. Haud de__20 daler Vid-
kommer som Carll Perßon ifrån
Riga hemförde, Så bekienner her
Gudmund att dett Var__20 Rx daler.
Hafuer och her Gudmund Birgerj in-
lagtt i retten en Vederrettelße, meth
hans egen hand Skrifuit och Vnder-
schrifuit, huad och huru möckitt han
Sin broder son Nils Nilßon Schyldig Var
både för farfader, fader, och faderbro-
der i arff både för löst och fast, Men
[ny sida:]
aldenstund att den besched Som han sielff
inlagt hade, icke stod möckit tiltroan-
des, derföre blef detta Vpsatt till
Andre dagen, och her Gudmund före-
lagt att han Skulle betänckia
sig till morgonen och då framleg-
gia bettre rettelße och besched, huar
effter man sig retta kunne etc

Bliffuo den Andre dagen Vtom domb,
Vhenligen och Vell förlichte, Sålunda at
her Gudmund i Lindeberg Skulle gifua
sin broderson Velachtade Nils Nilßon
för all den lößöre som han borde sua-
ra Sin broder son till, effter hans Salige
farfader her Birge i Lindeberg och hans
faderbröder S. Joen Birgeßon och Peer
Birgeßon, oförfalschade Rxdaler__120 st.
[ny sida:]
Men der någor geld, efter förde S.
her Birge eller ahns farbröder Jon
Birgeßon eller Per Birgeßon
kunne fodras, dem Skulle her Gud-
mund i Lijka måtto Vara förplichtat
att Suara till och betala af Sit egitt
der meth ähre de meth huar Andra
Vhenligen och Vell förlichte och för-
rente och ofuerens kombne. Men
huadh den fasta Jorden Vid kommer som
Velbete Nils Nilßon menar sig med
retta äga, den Clandrade han
å Rådhusitt, Som hans farbroder
her Gudmund Jnnehaffuer.


Källa: Göta Hovrätt - Advokatfiskalen Kronobergs län EVIIBAA:6411 (1613-1643) Bild 3680 (AID: v222242.b3680, NAD: SE/GHA/90102, SE/VALA/0382503) Öppna:

Tillbaka