1627 6-7/9 Uppvidinge häradsrätt (originaldombok, VaLA)

[176 r:]
Sammadag kom för Rätta hederligh Wällärdh Man
Mester Nilß i Algudzboda, på sin hustrus wägnar hu-
stru Malin Christophers dott. Jtem Gudmundh i Krÿße-
bodha, på sin hustrus wägnar och fullmÿndigh af hennes söschon-
ne, sampt flera deras medarffuinger, och tallade till
wällärd Man her Peder i Siöaßåß, om et arff som fallet
war effter her Peders hustru Karin Gudmundhzdotters sö-
schoner, Nembligen Ingerd Gudmunzdott: och Håkon Gud-
mundhßon, huilka ogiffta wåre, Ingerd fåkunnigh huilken och der
hoos ringa helßa hade, och fördenschuldh allan sin Lifztijdh
Jfrån föräldrarnes dödelige afgångh förnötte hooß sin söster
for:be hustru Karin i Siöößås och hennes man her Pe-
der och dher hade sitt affdelta arff i gården anlångande
Lößören. Wdhj lijka måtto Håckon Gudmundhßon huilken och
hölt sigh enscheligh, och war ständigt hoos sin söster hustru
Karin och her Peder, och sielff rådde sit arff, dher handlade
och kiöpslagade som han bäst sÿntes godt wara;
[176 v:]
Men kost och sit dageliga brödh hade han af sin söster,
deßlijket och Ingerd till döda dager. När Ingerd och
Håckon dödh wåro bleff arffuidt ståndandes i Gården, och
i Her Peders weriemåll i Siöaßås. När hustru Karin her
Pedhers i Siöaßås dödh war och arfuidt effter henne dela-
des hafua de arfuingarna ouetandes Lagt Ingerdas arff J
bodet delat hustru Karines barn och Peder emellen Lijka så
Håkon Gudmundhßon och Ingerdh i deras siukdom och Elendi-
ge dager bekostat hade. Men effter her Peder och hans
Stöfbarn icke hafua söcht Laligh medell hoos arfuinger-
ne, icke heller Taget dom å Tinget huadh dhem för
kostnadhen borde hafua wthan blandat godzet samman, kun-
ne bÿtet eller arffschifftet icke dömmas Lagligen, medh min-
der arfuinger kunne till fridz derfoöre dömbde retten
at holla her Peders bohagh moste föras ihop igen.
Sedhan moste alla Jerninger Jemkas, och af Disputeras
förän bohaget skifftas etc.


Källa: Uppvidinge häradsrätt AIa:2 (1622-1634) Bild 199 / sid 176 (AID: v46898.b199.s176, NAD: SE/VALA/01597) Öppna:

Tillbaka