1622-02 Älvsborgs Lösen (1613), Strödda verifikationer till resträkenskaper

Petrus Jonæ Wexionensis Episcopis, samp Capitulares ther
sammestädz giörom witterliga, at then Edle och welb: Jöns Jöransson
Liliesparre till Fylleskogh och samserydh, haffuer oss begieratt ett
sandtferdigt witnesbyrd, huru welb: Pädar Jönsons fordom till Jn-
gelstadh, och nu Saligh hoos Gudh, så och Hederligh och wellärdz S.
H. Birges fordom Pastorie wthi Calzuickz gäld, effterlåtne barns
lägenheet haffuer warit och nu är. Så kunne wij Hans
welb. skälige begäran inthet wägra, wthan så myckit oss kunnogt
är på effterfölgande sätt witna. Först, huad welb. S. Pädars Jön-
sons barn anlangar, bleff theras salige fader död öffuer 20 åår
seedan, och lefde sinom barn een sätesgård i Calmarna Lähn i Ko-
nunga Häradh med några andre godz, dock huru många och the äre
är oß okunnogt. Och äre H. welb. varn een son och een dotter
huilka mästeparten haffua hos Edle welborne och welbördige nå-
got gott att lära warit, och wndertijden hema hos sins welb. mo-
ders disk. För någon tidh seedan fick sonen aff sonen aff sine
moder förloff, at försocka sigh i fremmande landh, och som welb.
Frw Karin Stråls hans moder inthet annat weet än honom wara
i Niderland. Men dåtren warå nu i hennes Maitz gambla
drotningennes hoff på StrömsHolm. Till thet andra, huad S.
Her Börges Stiufson Torchill Pädarsson och hans egen son Jon
Börgesson anlangar, är oss thetta witterligh. 1) war Torchilli fader
S. H. Pädar i Tolgh aff gammall Adell och slechten förfallin, så
at hann hade tuå eller 3 gårdar i Sönderbo i agundary. Thenne
Torchillus drogh till Griphiswåldz Academiam, ther gick han i lyffte
för then Edle och welborne Herre H. Erick Bielke, och bleff för
samma lyffte några åhr anhållin, thes större bleff skulden.
På sidstone förder aff Creditoribus lyka som fången till Rotneby.
Tit moste hans Stiuffader S. H. Börge, och pantsätia för sin
StiufSon alt thet han åtte, doch på wiß termin. Effter Torchillus
månge kostesamme reesor effter betalningh, och inthet bekom, pant-
satte the tuå gårdar som honom och systran tilkommo welb.
Cristiern Lilie, sedan lade modren till att thet hon åtte, at gel-
den i Tyskland blefup betalte. Nu äro Modren och Torchillus
i största fattigdom stadde. Sedan huad S. H. Börges egen
son anlangar w. Pädar Börgesson. När han förnam gårdar-
nar warda bortsatte, mente han sigh warar närmast gårdarnar
igenlösa, effter hans moder och Torchillus woro syskonebarn
och hafuer i mång åhr warit brukat med Norlandz krigzfolk
och är med w. 1. N. konungh emot fienden een fendrick wn-
der Johans Compani. Ty sende han welb. Cristiern
Lilie sina peningar, them welb. Cristiern hafuer nidsatt
hoos een bonde till rätta, menandes sigh wilia gårdarna
behålla, som hans welb. kyrkioherde trouerdigh och wellerd
H. Måns i Ågundaryd witnar. war och een frälsegårdh
i Åuinga Häradh, som Jon Börgesson hade een lyten deel wthi

[ny sida:]
effter sina moder, thenne många arffuingar åtte, och wij inthet annat
weete, än welb. Oluff Stråle honom kiöpt hafuer. At wij thetta
witne, wnder Capitelz Signätett. Datum Wexiö Åhr 1622 wthi
Februarij Månath.


Capitelz Signäte
[sigill]


noteringar op brevet: Från Oordn. handl. 1942
Älvsborgs lösen 1613 nr 30
Hörer till 4de Terminen, förklarings Räk , Jönköpings Län


Källa: Älvsborgs lösen 1613, Kommissariernas m.fl. räkenskaper för den lokala uppbörden av Älvsborgs lösen, SE/RA/5117/IV/30 (1617-1623), Öppna:

Tillbaka