1628-12-01 Allbo häradsrätt (GHA)

Sammadagh androgh Wälbördigh Oluff Stråles fougte wellakt. Lars
Jönson en saak om 1 lispund Ränta i hösiö som han förmente sin husbonde
hafua uthi en half skattegårdh i hösiö. Nu upsöcktes i Cronones Jorda-
Book och fins ther inthet frelse i be:te hösiö, men kiöpesedelen till
Welb: Oluff Stråle giffuen aff her Jon i Möresiö och hans medh
Consorter dat. 628 then 1. Decemb. Nu berättades och å tinge at
halfue skatte gården i hösiö hafuer legat öde i mångh åhr och
kan inthet giöra skäll för mehr ähn en half gårdh och räntar
till Cronan effter Jordaboken till 1 1/2 lispund. Sent. effter Jordab.
17. huar ståndt sitt hemuldh och wijsa sitt Lagafångh till be:te
frelse 1 lispund ränta så frampt kiöpet skall stånda och eij Cronan
skee förnär.


Källa: Göta Hovrätt - Advokatfiskalen Kronobergs län EVIIAAAD:13 (1635-1647) Bild 143 / sid 17 (AID: v49321.b143.s17, NAD: SE/GHA/90102, SE/VALA/0382503) Öppna:

Tillbaka