1619 1/22 Häradsbevis från Uppvidinge häradsrätt

Anno 1619. denn 22 Januarij stodh Lagating Vdhj Opui-
dinge häradtt, i Näßby, vthj Närwaro Koning M:ttz
Befalningzman, ehrlig och försichtig Peer Anderßon till
Sandskog Capetenen ehrlig och Manhaftig Oloff Perßonn
till Bredawijck, hederlig och Wellerdh man, her Nils i
Dädesiö, sampt häredtz Nemden. Dock iblandh wnder
ährender kommo för rätta, Commissarierne vthöfuer Elgz-
borgzlösenn Edla och Welb. Nilß Jonßon till Åkerß-
hultt och Manhaftig Oloff Holm och tiltalade enn
fattig adelßmann Oloff Jacobßonn i dädesiö om Elfz-
borgzlösenn begärandes beuiß om förde Olof Jacobßon
är så fattig att han icke förmå efther denn Ordning
om adelen giordt är Vhtlegga Elgzborgzlösen
Så blef her beuisatt att förde Oloff Jacobson är enn
Prestesonn och icke hafuer mher fast Jordagodz iblandh
sine söskionne effter sine föräldrar arfdt än een
siettedeell af een frelßes gårdh i dädesiö, för
huilkenn sin anpart forde Olof Jacobßon för första
Elgzborgzlösens termin vhtlade Suenske penninger
_ 48 daler för huilka Penninger han pantsatte Edla
och Wälb. Oloff Stråle till Eknaholm icke alle-
nast sin, vthann een hop af sina söskiones anpart
af samma heman, deet han icke öhnnu hafuer för-
mådt igenlösa, och för det andre 5 terminer
hafuer han som ander bönder vhtlagdt för gionelaget
huar gång Penninger _ 3 daler och lefuer dagligenn
wid fattig och ringa bonde täring, både till kost och
kläder. Och till ÿtermera Wiße att detta så lag-
ligen å Tinge Ransakatt är Vittner iag Nilß
Eschelßonn vdhj häradzhöfdinge stedh i samma häradt medh
mitt Signett, tingetz häradz Jnsegell Actum ut
Supra
Nilß Eskels
[sigill] [häradssigill]

Källa: Älvsborgs lösen 1613, Kommissariernas m.fl. räkenskaper för den lokala uppbörden av Älvsborgs lösen, SE/RA/5117/IV/24 (1617-1618), Öppna:

Tillbaka