1623-04-11 Försäljningen av Villköl till Olof Stråle

Samma dagh kom för retta Edlla wällbördigh
Oloff Strålle till Ecknahollm och i retten fram-
lade ett kiöpebreff Daterat aff Brunßrydh den
13 Aprilis åhr 1623 vnder her Jonß signätt j
Tållgh. her Michaelß i Hiellmßrÿdh och An-
ders Bengttsons förseglatt förmälandes j Bok-
staffuen att her Jon j Tollgh på sin salige fram-
ledne hustrus wegnar Märitta Jacobzdotter
samptt hennes söskones wegnar Oloff Jacobßon
Nillß Jacobsons barns wegnar Jacob Nillßon, och
Johan Jacobsons barns wegnar, Jacob Johanßon,
her Michaell j Hiellmßrÿdh på sin hustrus Anna
Erichzdotters wegnar; Anders Bengttson i Brunßrÿdh
på sin hustrus Elin Jönsdotters wegnar; Månß
Stocke j Hallßnäs på sin hustrus wegnar Berijtta,
Peder Swenßon j Boarÿdh på sin hustrus wegnar
Elin Erickzdotter; denne alle för:de bekienna
vthij deras kiöpebreff att de aff wällbetenchtt
modh, samptt mädh deras hustruers goda jaminne-
rådh och samtÿcke haffua sålltt och vplåtett, den
Edlle wällbördige Man Oloff Stråle till Ekna-
hollm, samptt hans kiära huußfru Edel wälb:
fru Märitta Stolpe, en frelßesgårdh Willekiöll
Benembdh j Hellebergz sochn och Vpwidinge häradt
belegen, Rentter åhrligen Smöör _ 3 lispund, samptt
medh alle andre sedhwanliga vthlagor; för
hwillken gårdh de bekiende sigh vpburett och be-
kommett gott gammalltt konungh Giöstaffz
mÿntt Ethundrade femtijo daller, mädh den
beskiedh, att hwar för:de gårdh gingo wällb:te Oloff
Stråle och hans arfwingar medh någon orett ifrån,
haffua de sigh förobligeratt att antingen sielfue
eller deras arfwingar wederlägga honom så
godh gårdh igen, eller sine Vthlagde Peningar.


Källa: Göta Hovrätt - Advokatfiskalen Kronobergs län EVIIAAAD:10 (1624-1634) Bild 49 / sid 46 (AID: v49318.b49.s46, NAD: SE/GHA/90102, SE/VALA/0382503), Öppna:

Tillbaka